Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1
www.zzpbusinesscard.nl (hierna te noemen zzpbc) is een online platform waar aanbiedingen worden geplaatst. Geregistreerde leden/gebruikers met een geactiveerd lidmaatschap kunnen gebruik maken van deze aanbiedingen. Zzpbc is een merknaam van POOQ, KvK: 60427086
1.2
Zzpbc is niet bedoeld voor consumenten. Derhalve heeft men als lid/gebruiker van zzpbc geen recht heeft op bedenktijd van 7 dagen of 3 maanden.
1.3
Zzpbc plaatst in opdracht van de aanbieder de aanbieding op de website
1.4
Aanbiedingsteksten woorden door aanbieder aangeleverd. Hier kunnen door leden geen rechten aan worden ontleend.
1.5
Wanneer u zich heeft ingeschreven als lid van zzpbc kunt u periodiek e-mails ontvangen over verschillende onderwerpen. Dit kunnen onder ander zijn, technische veranderingen, nieuwe aanbiedingen en zzp nieuws. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze service. U gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

2. Prijzen en betaling

2.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website.
2.1
Zzpbc brengt de door leden verschuldigde bedragen in rekening via Ideal bankbetaling of creditcard.
2.3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling direct bij het aangaan van de overeenkomst moeten worden voldaan.
2.4
Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt:
  1. Heeft Zzpbc het recht, voor elke aan de Gebruiker verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van ten minste € 10,00 ter zake administratiekosten bij de Gebruiker in rekening te brengen. Zzpbc zal dit op de factuur vermelden.
  2. Indien de Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de Gebruiker naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €249,00, die in rekening is gebracht aan de Gebruiker.
2.5
Zzpbc behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

3. Rechten & verplichtingen van de gebruiker m.b.t. gegevens / lidmaatschap

3.1
De Gebruiker heeft toegang tot zijn eigen account en alle op de website beschikbare informatie. De Gebruiker kan vanuit zijn account rechtsgeldig aanbiedingen bekijken.
3.2
Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan zzpbc dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Gebruiker dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de website en de diensten af te nemen.
3.3
Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste gegevens en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van zzpbc.
3.4
Zzpbc heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van het account aan de Gebruiker in rekening te brengen.

4. Aansprakelijkheid

4.1
Zzpbc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de website (alsmede van de samenwerkende websites), of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
4.2
Zzpbc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de diensten door de gebruiker of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. De Gebruiker vrijwaart Zzpbc voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die aanbieder op de website heeft geplaatst.
4.3
Zzpbc sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de aanbiedingen van aanbieders. Meer in het bijzonder zal zzpbc in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door aanbieder verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van zzpbc, waaronder de website, door een derde.
4.4
Wanneer leden gebruik willen maken van een aanbieding is zzpbc nooit een partij. De overeenkomst is altijd tussen aanbieder en lid. Zzpbc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met de overeenkomst tussen aanbieder en lid.
4.5
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of eenzijdige grove schuld van Zzpbc of haar ondergeschikten.

5. Onderhoud

5.1
Zzpbc is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens Zzpbc ontstaat.

6. Garantie

4.1
Zzpbc heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zzpbc garandeert echter niet:
  1. dat het lid bevoegd is een eventuele overeenkomst met aanbieder te sluiten;
  2. dat de informatie op de website juist, en volledig is.
  3. dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
  4. dat de systemen van zzpbc vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

DISCLAIMER

De door zzpbc verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie van de deelnemende aanbieders kan echter niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie is volstrekt indicatief en kan op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Zzpbc kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

PRIVACY VERKLARING

1. Wet bescherming persoonsgegevens

Zzzpbc gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Zzpbc houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

2. Klantgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn legt zzpbc enkele gegevens van u vast. Tenzij door u anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. Het is echter mogelijk dat zzpbc bepaalde gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Zzpbc zal dit alleen doen wanneer hier de juiste (gerechtelijke) procedure is gevolgd.

3. Cookies

Zzpbc maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website is volledig anoniem en blijft maximaal 2 jaar op uw computer in uw webbrowser aanwezig.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Een andere mogelijkheid is dat u een plug-in voor uw webbrowser installeert om aan te geven dat er geen informatie over uw websitebezoek mag worden verzonden naar Google.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Zie voor meer informatie: http://www.google.com/analytics/tos.html

4. Doel van gegevensverzameling en -verwerking

Zzpbc verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van Zzpbc worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. Zzpbc zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het door u aangegeven betreffende doel.

5. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat zzpbc geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Zzpbc aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud.

De voorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor de website van zzpbc geldt.

6. Beveiligingsgegevens

Zzpbc respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van zzpbc. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van zzpbc, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Zzpbc spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zzpbc is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma's of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan zzpbc.

7. Misbruik

Wanneer er naar het oordeel van zzpbc sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan zzpbc bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot het platform en de website ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is zzpbc gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan zzpbc overgaan tot aangifte

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website, algemene voorwaarden, disclaimer en privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter

Zzpbc behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring, disclaimer en algemene voorwaarden.